تفاوت آموزش و یادگیری در چیست، و چرا مدرسه تعالی رویای آینده بر یادگیری تاکید می‌کند؟

شما نویسنده نیستید، به همین دلیل مقاله و کتاب ندارید. حال در دوره‌ی تعالی فردی، مهارت نگارش خلاق را یاد می‌گیرید و شروع می‌کنید به نوشتن کتاب و مقاله. این تغییر رفتار است.

تغییر رفتار باعث بهبود عملکرد فردی می‌شود. یعنی به فرد کمک می‌کند تا نتایج بهتر و بیشتری خلق کند.

اگر مدرسه تعالی تنها موسسه آموزشی و پرورشی نباشد که بر یادگیری تاکید می‌کند، دست‌کم از معدود موسسات آموزشی است که چنین می‌کند. به همین خاطر است که وقتی در هر یک از دوره‌های تعالی ما شرکت می‌کنید، هم به طرز چشمگیری توانمندتر می‌شوید و هم رفتار و عملکردتان به طور محسوسی تغییر می‌کند و بهبود می‌یابد.

شما احتمالاً در دوره‌ها و سمینارهای آموزشی گوناگونی شرکت نموده و هر بار به این نتیجه رسیده‌اید که چیز دندان‌گیری عایدتان نشده، چون تغییری در خودتان احساس نکرده‌اید؛ نه در اندیشه، نه در  رفتار و نه در عملکرد. از این رو، شاید به این باور رسیده باشید که تغییر غیرممکن است. اما تغییر واقعاً غیرممکن نیست، به شرط اینکه شما به جای آموزش، یاد بگیرید. یادگیری به قدری مهم است که اگر بخواهیم انسان موفق را تنها با دو ویژگی معرفی کنیم، ویژگی نخست “رویاپردازی” خواهد بود و ویژگی دوم “یادگیری”.

انسان متعالی فردی یادگیرنده است.

آموزش (education) و یادگیری (learning)، هر دو از جنس فراگیری هستند، با این تفاوت که آموزش جنبه تئوریک (نظری) دارد و یادگیری جنبه‌ی عملی.

آموزش بر معلومات ما می‌افزاید و در بهترین حالت انسان “عالِم” تربیت می‌کند. اما هر انسان عالمی نمی‌تواند به علم خویش عمل کند. یادگیری، از آن رو که جنبه‌ی عملی دارد، انسان “عامل” می‌پروراند؛ انسانی که می‌تواند آموخته‌های خود را در عمل به کار گیرد. آموزش “دانش‌افزا”ست، یادگیری “توانش‌افزا”

متاسفانه نظام آموزشی ما اغلب بر آموزش تاکید می‌کند، در حالی که انسان امروز بیش از آموزش نیاز به یادگیری دارد. در دنیای رقابتی کنونی، یادگیری به انسان کمک می‌کند تا همواره در اوج رقابت باقی بماند و رقبای خود را از سر راه بردارد.

مدرسه تعالی رویای آینده در تمامی دوره‌های خود بر یادگیری تاکید می‌کند و این به دو دلیل است:

(۱) اینکه یادگیری توان‌افزاست؛ انسان را ماهر و توانمند می‌سازد و تنها انسان ماهر و توانمند است که می‌تواند در اوج رقابت باقی بماند.

(۲) اینکه یادگیری سبب “تغییر رفتار”، و از آنجا سبب “تغییر در عملکرد” فرد می‌شود. این دو تغییر، نقشی اساسی در موفقیت و تعالی فرد بازی می‌کنند.

در حالی که آموزش بر افزایش دانش ( = معلومات) ما تاکید دارد، یادگیری بر تغییر رفتار و عملکرد ما تاکید می‌نهد. به عنوان مثال، شما از نظر ارتباطی ضعیف هستید و به همین خاطر از دیگران کناره‌گیری می‌کنید. اما وقتی که مهارت‌های ارتباط و شبکه‌سازی را در دوره‌‌ی تعالی فردی یاد می‌گیرید، به فردی اجتماعی تبدیل می‌شوید. این تغییر رفتار، نتیجه‌ی یادگیری مهارت‌های ارتباطی است.