رهبری به تعاریف متفاوت...

  • رهبری بنا به تعریف عمومی عبارتست از توانایی هدایت گروهی از مردم به سوی هدفی گروهی یا هدفی خاص که مدنظر رهبر است اما پیروان نیز با رضایت به دنبال آن هستند.
  • بر مبنای این تعریف هر فردی که مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را دارا باشد قادر به رهبری مجموعه‌ای از انسان‌ها خواهد بود و این به نیت خیر و شر و یا درستی و نادرستی اهداف فرد ارتباطی ندارد…