اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت و مذهب، به ویژه هوش معنوى، از جهات مختلف در عصر جدید احساس مى شود. یکى از این ضرورت ها در عرصه ى انسان شناسى توجه به بعد معنوى انسان از دیدگاه دانشمندان، به ویژه کارشناسان سازمان جهانى بهداشت است که اخیراً انسان را موجودى زیستى، روانى، اجتماعى و معنوى ۱ تعریف مى کند. ضرورت دیگر طرح این موضوع ظهور دوباره ى کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشن تری از ایمان ، ترجمه ، و کاربرد آن در زندگی روزانه (وستا،۱۹۹۹ ، ترجمه شهیدی و شیرافکن، ۱۳۸۳ ). همچنین گستره ى معنویت و مذهب در همه ى زوایاى زندگى انسان و نیز لزوم ارزیابی مجدد نقش مذهب در بهداشت روانی است. پژوهش درباره ی معنویت امروزه در رشته های متنوعی از قبیل پزشکی، روان شناسی، انسان شناسى، عصب شناسى و علوم شناختى در حال پیشرفت است….