چرامهارت برقراری ارتباط موثرمهم است؟

چون :

  • ارتباط از مؤلفه های اصلی زندگی اجتماعی است .
  • مهارت برقراری ارتباط مؤثر یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های سلامت روابط بین فردی است .
  • فنون برقراری ارتباط مؤثر به عنوان یکی از اصلی ترین قسمت های آموزش مهارتهای زندگی در نظر گرفته می شوند .

ادامه دارد…