چطور زندگی کنیم؟ با خواسته ها و اهداف روشن و مکتوب زندگی کنیم.