چطور زندگی کنیم؟! میراثی از خود برای فرزندان و نوه ها و نتیجه هاتون به جای بگذارید.