چطور زندگی کنیم؟ پیوسته بیاموزیم و بیاموزانیم.

چطور زندگی کنیم؟ پیوسته بیاموزیم و بیاموزانیم.