چطور زندگی کنیم؟ چون زنبور عسل؛ نه مگسانه

چطور زندگی کنیم؟ چون زنبور عسل؛ نه مگسانه