شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

مهارت های ارتباطی و شبکه سازی

تیر ۲۱, ۱۳۹۶

رهبری کاریزماتیک

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

مدیریت ارزشی(بخش سوم)

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

مدیریت ارزشی (بخش دوم)

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

مدیریت ارزشی(بخش اول)