انسان کهنه انسان نو بخش هفتم-نیاز به رهبری و عدم نیاز به رهبری