رهایی از کمال گرایی

خود را ببخشید

شما باید یاد بگیرید که با بخشیدن خودتان در مواقعی که امور مطابق میل شما پیش نمی‌روند از تمایل طبیعی به غیر مولد شدن جلوگیری کرده و با ایجاد احساس خوب از خودتان بیشتر پشتیبانی کنید. با این روش می‌توانید به معنی واقعی کلمه از آنچه درست در همین لحظه هستید لذت ببرید.

استانداردهایی که دستیابی به آنها غیر ممکن است را بشناسید

کمال در چشم نظاره‌گران گوناگون متفاوت تعریف می‌شود، همانطور میزان خوب بودن نقاشی‌های پیکاسو از نگاه تماشاچیان مختلف متفاوت دیده می‌شود. کمال حالتی ذهنی و اغلب خود خواسته است. به عبارت بهتر حالتی ذهنی است که فرد برای خودش الزام می‌کند.

  • حفظ استانداردهای بالا بسیار خوب است، اما اغلب بسیاری از این استانداردها ایده‌آل هستند، زیرا زندگی همواره طبق برنامه پیش نمی‌رود.
  • ترسیدن از این که شما با تصویر ایده‌آلی‌تان مطابقت نداشته باشید، نیز راحت اتفاق می‌افتد. اما این ضرورتا امر بدی نیست، چرا که این ترس انگیزه شما برای بهبود، یافتن راههای بهتر و اثربخش تر انجام امور و تعالی جویی است.
  • درک کنید که بسیاری از استانداردها ایده‌آل هستند و دستیابی به آنها و در نتیجه کامل بودن یا ممکن نیست و یا بسیار دشوار است و این را نیز درک کنید که نرسیدن به استانداردها به معنای بد بودن شما نیست